Innowacje

Rejestracja innowacji

Użytkownik może zarejestrować w systemie innowację (marketingowa, procesowa, produktowa, organizacyjna). W tym celu należy wywołać akcję Dodania dostępną:

 • na zestawieniu innowacji ()
 • w zakładce Innowacje dostępnej z poziomu profilu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji naukowej.

Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (Nazwa i właściciel, Szczegóły innowacji, Ochrona patentowa) oraz zatwierdzenie operacji.

Uwaga:
W celu dodania innowacji konieczne jest uzupełnienie profilu, który zostanie zweryfikowany przez zespół Inventorum. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.

rej_innowacji

Dopisanie się do innowacji

Możliwe jest powiązanie się z istniejącą już innowacją na dwa sposoby.

 1. W przypadku gdy podczas dodawania wprowadzi się istniejącą już nazwę innowacji. System w takim przypadku wyświetli komunikat informacyjny, że dana innowacja już istnieje w bazie. Użytkownik może wybrać akcje „Dołącz do tej innowacji”, użytkownik będzie w takim wypadku zobowiązany jedynie do określenia swojego powiązania z innowacją.

  dopisanie_do_innowacji

  Użytkownik może również dodać inną innowacje o tej samej nazwie. Wystarczy, że wybierze odpowiednią wartość w oknie.

  innowacja-dodawanie

 2. W profilu innowacji dostępna jest akcja „Dołącz do innowacji”. W tym przypadku wymagane jest uzupełnienie formularza określającego charakter powiązania użytkownika z innowacją. Powiązanie z innowacją musi zostać zatwierdzone przez Właściciela innowacji. Po uzupełnieniu formularza wysłana zostanie prośba o autoryzację.

  Uwaga:
  W przypadku gdy podmiot powiąże się z innowacją i nie istnieje użytkownik, który może zaakceptować to powiązanie – powiązanie to automatycznie jest akceptowane. Podmiot staje się administratorem > funkcja podmiotu = właściciel/współwłaściciel.

Dowiązanie innego podmiotu do mojej innowacji

Osoba zarządzająca innowacją może powiązać z nią inne podmioty. Możliwe jest powiązanie istniejącego już podmiotu w systemie. W celu powiązania użytkownik znajdując się na widoku profilu innowacji powinien przejść do zakładki „Podmioty” oraz wybrać akcję „Dodaj podmiot”. Po wypełnieniu danych na formularzu do osoby zostanie wysłane zaproszenie. Powiązanie musi zostać zaakceptowane.

dopisanie_podmiotu_do_innowacji

Dodanie ochrony własności intelektualnej do innowacji

Dodanie ochrony własności intelektualnej (ochrony patentowej) do innowacji możliwe jest od razu w III kroku formularza dodania innowacji lub też z poziomu profilu innowacji za pomocą akcji „Dodaj ochronę” dostępnej w ramach zakładki „Ochrony”. Ochrony może rejestrować użytkownik posiadający dostęp do edycji danych innowacji.

Uwaga:
Dla jednej innowacji można określić wiele ochron własności intelektualnej

Określenie danych wdrożenia

W profilu innowacji w zakładce „Podmioty” dla wszystkich powiązanych przedsiębiorstw możliwe jest określenie szczegółowych danych wdrożenia innowacji w tym przedsiębiorstwie. Użytkownik może określić tu jaki wpływ miało wprowadzenie innowacji w zakresie np. wpływu innowacji na cenę, jakość, dostępność, środowisko naturalne. Do widoku szczegółów wdrożenia, gdzie dostępna jest edycja, przejść można poprzez link „Pokaż więcej szczegółów” znajdujący się na liście przy danym przedsiębiorstwie.