Przedsiębiorstwa

Profil przedsiębiorstwa

Profil przedsiębiorstwa zawiera między innymi następujące informacje:

 • dane podstawowe (REGON, NIP, KRS),
 • dane opisowe,
 • słowa kluczowe,
 • branże, w których działa przedsiębiorstwo,
 • informacje o działalności innowacyjnej,
 • dane kontaktowe,
 • powiązane dane:
  • osoby,
  • innowacje,
  • projekty,
  • konferencje.

Użytkownik posiada możliwość przeglądania danych przedsiębiorstwa oraz akcję dowiązania się do przedsiębiorstwa w przypadku gdy jest jego pracownikiem. Powiązanie to jednak wymaga akceptacji administratora przedsiębiorstwa.

rej_przedsiebiorstwa

Administrator przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem, jego danymi w systemie oraz akceptuje powiązania osób z przedsiębiorstwem (więcej o uprawnieniach użytkowników znajduje się w rozdziale Role i uprawnienia w systemie).

Rejestracja przedsiębiorstwa

Użytkownik może zarejestrować w systemie przedsiębiorstwo, którego jest właścicielem lub pracownikiem. W tym celu należy wywołać akcję Dodania dostępną:

 • na zestawieniu przedsiębiorstw ()
 • w zakładce Przedsiębiorstwa dostępnej z poziomu profilu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji naukowej.

Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe siedziby, dane do korespondencji, moje stanowisko w przedsiębiorstwie) oraz zatwierdzenie operacji.

Uwaga: W celu dodania przedsiębiorstwa konieczne jest uzupełnienie profilu jeżeli jest niekompletny, który zostanie zweryfikowany przez Zespół Inventorum. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.

Dopisanie się do istniejącego przedsiębiorstwa

W przypadku gdy przedsiębiorstwo istnieje już w systemie użytkownik, który jest jego pracownikiem może powiązać się z nim. Istnieją następujące drogi powiązania:

 1. Podczas dodawania nowego przedsiębiorstwa system zasygnalizuje na podstawie wprowadzonych danych w formularzu, że takie przedsiębiorstwo istnieje już w systemie. System zapyta również czy użytkownik chce się z nim powiązać. W przypadku potwierdzenia zostanie wysłane powiadomienie do administratora przedsiębiorstwa z prośba o akceptację powiązania.
 2. W przypadku gdy użytkownik otrzyma zaproszenie od administratora przedsiębiorstwa po jego zaakceptowaniu zostanie z nim powiązany.
 3. Wywołanie akcji „Powiąż się z przedsiębiorstwem” dostępnej z poziomu profilu przedsiębiorstwa. Powiązanie również musi zostać zaakceptowane przez administratora przedsiębiorstwa.

Weryfikacja przedsiębiorstwa

Każde zarejestrowane przedsiębiorstwo musi zostać zweryfikowane przez Zespół Inventorum. Użytkownik, który rejestruje przedsiębiorstwo staje się jego administratorem. Użytkownik jak i jego rola administratora również musi zostać zweryfikowana. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.

Dodanie osoby do przedsiębiorstwa (Administrator przedsiębiorstwa)

Administrator przedsiębiorstwa może dodać (zaprosić) do przedsiębiorstwa dowolną osobę, zarówno już zarejestrowaną w systemie Inventorum jak i jeszcze nie zarejestrowaną. Akcja dostępna jest z poziomu profilu przedsiębiorstwa > zakładka Osoby > Dodaj nową. Po wypełnieniu formularza do użytkownika wysyłane jest zaproszenie, które może zaakceptować bądź też odrzucić.

Uwaga: Zaproszenia oczekujące skierowane do użytkownika lub przedsiębiorstwa, którego użytkownik jest administratorem, dostępne są poprzez kliknięcie w ikonę zaproszeń () znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

Zatwierdzenie powiązania osoby z przedsiębiorstwem (Administrator przedsiębiorstwa)

Biorąc pod uwagę, że każda osoba może zgłosić chęć powiązania się z przedsiębiorstwem (pracownik przedsiębiorstwa) powiązanie to musi zostać zaakceptowane przez administratora przedsiębiorstwa. Fakt zaistnienia oczekującego powiązania sygnalizowany jest na liście powiadomień systemu () lista znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Weryfikacja zgłoszenia wymaga przejścia do profilu przedsiębiorstwa > zakładka Osoby oraz potwierdzenia lub odrzucenia powiązania.

Zmiana uprawnień lub stanowiska osoby w przedsiębiorstwie (Administrator przedsiębiorstwa)

Administrator przedsiębiorstwa może dokonać zmiany uprawnień bądź stanowiska osoby w przedsiębiorstwie. Operacja możliwa jest z poziomu profilu przedsiębiorstwa > zakładka Osoby. Akcje Zmiana uprawnień oraz Zmiana stanowiska dostępne są przy każdej osobie powiązanej z przedsiębiorstwem.

Usuwanie lub zawieszanie przedsiębiorstwa

Użytkownik posiadający dostęp do zarządzania przedsiębiorstwem może zawiesić/ wyrejestrować przedsiębiorstwo (akcja dostępna z poziomu profilu przedsiębiorstwa). W takim przypadku znajduje się ono cały czas w systemie z odpowiednia informacją o jego statusie. Administrator z tego samego poziomu może aktywować ponownie przedsiębiorstwo.

Administrator może również usunąć całkowicie przedsiębiorstwo z systemu (akcja Usuń dostępna z poziomu profilu przedsiębiorstwa). W takim przypadku razem z przedsiębiorstwem zostaną usunięte jego obiekty powiązane (projekty, innowacje, konferencje) o ile nie są powiązane z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi czy osobami.