Eksperci

Profil osoby

Profil osoby zawiera między innymi następujące informacje:

 • dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia)
 • dokumenty osoby, (*)
 • słowa kluczowe, (*)
 • dane kontaktowe,
 • Informacje dodatkowe: (*)
  • promotorstwo i recenzje,
  • doktoraty,
  • habilitacje,
  • profesury,
 • powiązane dane:
  • innowacje,
  • publikacje, (*)
  • projekty,
  • konferencje,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje naukowe.

Dane oznaczone gwiazdką (*) – dane dostępne w przypadku powiązanych kont systemów Nauka Polska i Inventorum,

Użytkownik w ramach swojego profilu może edytować wszystkie dane z zastrzeżeniem, że dane osobowe użytkowników powiązanych z kontem Nauka Polska podlegają weryfikacji przez pracownika zespołu Inventorum (więcej informacji o uprawnieniach użytkowników znajduje się w rodziale Role i uprawnienia w systemie)

Oznaczenie się jako ekspert/recenzent naukowy

Każdy użytkownik może oznaczyć się jako ekspert lub recenzent naukowy w systemie. Wystarczy w profilu użytkownika wywołać akcję: Jestem recenzentem naukowym lub Jestem ekspertem.

ekspertrecenzent

Uwaga:

1. W celu oznaczenia się jako ekspert bądź recenzent naukowy konieczne jest uzupełnienie profilu, który zostanie zweryfikowany przez Zespół Inventorum. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.

2. Recenzent naukowy musi posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora.

3. Podanie numeru z Nauki Polskiej pozwoli na szybkie powiązanie kont pomiędzy Inventorum a Nauka Polska (http://www.nauka-polska.pl/ ) oraz automatyczne uzupełnienie konta niezbędnymi danymi, które już zostały wprowadzone do systemu Nauka Polska.

Rejestracja publikacji

Lista publikacji synchronizowana jest z danymi znajdującymi się w Systemie Wspomagania Wyboru Recenzentów.

Użytkownik może zarejestrować w Inventorum nową publikację, której jest autorem. W tym celu należy wywołać akcję Dodaj publikację w zakładce Publikacje dostępnej z poziomu profilu osoby. Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (dane podstawowe, abstrakty, słowa kluczowe) oraz zatwierdzenie operacji.

Uwaga:
Dostęp do zakładki oraz możliwość zarządzania publikacjami posiadają jedynie osoby posiadające zweryfikowane dane i powiązanie z kontem Nauka Polska (eksperci oraz recenzenci naukowi).

Powiązanie z jednostką naukową (zatrudnienia naukowe i pełnione funkcje)

Powiązanie osoby z jednostką naukową odbywa się poprzez zatrudnienie osoby w tej jednostce lub pełnienie w niej funkcji. Dane zatrudnienia i funkcji zostały określone w systemie Nauka Polska i podczas synchronizacji kont pomiędzy systemami zostaną automatycznie pobrane.

Uwaga:
Z poziomu Inventorum można wprowadzić zatrudnienie nienaukowe (patrz: Powiązanie się z instytucja naukową).