Ekspert
Osoba, która posiada znaczną wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie, ale niekoniecznie musi posiadać stopień lub/i tytuł naukowy. Ekspert posiada szczególne umiejętności praktyczne.
Innowacja
Innowacja to wyrób lub usługa, które są nowe lub istotnie ulepszone, co oznacza zaistnienie jednej lub kilku z wymienionych niżej sytuacji:
 • wprowadzenie udoskonaleń pod względem funkcjonalności i cech użytkowych wyrobu bądź usługi;
 • wdrożenie udoskonaleń w zakresie charakterystyki technicznej produktu, zastosowanych komponentów i materiałów oraz metod produkcji, w tym metod tworzenia usług;
 • wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego sposobu dostarczania na rynek wyrobu materialnego lub świadczenia usługi;
 • wprowadzenie nowych zastosowań dla dotychczas istniejących produktów. Warunkiem uznania danego produktu lub usługi za innowacyjne jest wprowadzenie zmian, które okażą się użyteczne dla odbiorcy i/lub korzystne w sensie ekonomicznym dla wdrażającego je przedsiębiorstwa.
Wyróżnia się następujące kategorie innowacji:
 • Innowacja produktowa
 • Innowacja procesowa
 • Innowacja marketingowa
 • Innowacja organizacyjna
Opracowano na podstawie podręcznika Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, 2015
Innowacja marketingowa
Wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.
Innowacja organizacyjna
Wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
Innowacja procesowa
Innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Innowacja produktowa
Wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.
Instytucja naukowa
Podmiot działający w obszarze szkolnictwa wyższego lub/i nauki na podstawie odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju. W przypadku polskich podmiotów może to być uczelnia wyższa, jednostka naukowa, instytut badawczy działające na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub/i Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, lub/i Ustawy o instytutach badawczych
Konferencja
W Inventorum znajdować się będą głównie konferencje, które są spotkaniami środowisk nauki i biznesu, mające na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy tymi środowiskami oraz promowanie innowacji, wyników badań, prototypów. Nie jest celem systemu gromadzenie informacji o wszystkich konferencjach naukowych i biznesowych.
Projekt
W Inventorum jest to przedsięwzięcie prowadzące do wytworzenia innowacji, realizowane przed instytucje naukowe lub/i przedsiębiorstwa innowacyjne. Projekt może być zakończony, w trakcie realizacji lub proponowany. Projekt proponowany jest pomysłem innowacyjnym lub badawczym, do realizacji którego poszukiwani są partnerzy.
Przedsiębiorstwo innowacyjne
Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • podejmuje działania (naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne), które prowadzą lub zmierzają do wdrażania innowacji i przeznacza na działalność innowacyjną nakłady finansowe;
 • wprowadza innowacje na rynek – oznacza to, że w badanym okresie (np. okres 3 lat: 2011-2013) wprowadziło przynajmniej jedną innowację (produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną) lub istotnie ulepszony proces i produkt i/lub zrealizowało w tym czasie przynajmniej jeden projekt innowacyjny.
Przy czym, działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w danym okresie może oznaczać:
 • działalność pomyślnie zakończoną wdrożeniem innowacji;
 • działalność bieżącą w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotychczas do wdrożenia innowacji;
 • działalność podjętą, jednakże zaniechaną przed wdrożeniem innowacji.